Neurodegeneracja w AUTYZMIE, PANS, PANDAS

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) to zaburzenie neurologiczne, w którym znaczna liczba dzieci doświadcza regresji rozwojowej charakteryzującej się utratą wcześniej nabytych umiejętności i zdolności. Utrata funkcji neurologicznych w ASD, obserwowana u dzieci dotkniętych chorobą, które uległy regresji, można wyjaśnić jako neurodegenerację. Chociaż istnieją dowody naukowe na neurodegenerację lub postępującą encefalopatię w ASD, kwestia neurodegeneracji w ASD jest nadal przedmiotem dyskusji. Dowody neurodegeneracji w mózgu w ASD obejmują: utratę komórek neuronalnych, aktywowany mikroglej i astrocyty, cytokiny prozapalne, stres oksydacyjny i podwyższone poziomy 8-okso-guanozyny. Dowody z tego przeglądu sugerują, że neurodegeneracja leży u podstaw utraty funkcji neurologicznych u dzieci z ASD, które doświadczyły regresji i utraty wcześniej nabytych umiejętności i zdolności. Czy są dowody na proces neurodegeneracji w AUTYZMIE, PANS, PANDAS? Czy można go cofnąć, zatrzymać?  

75,00